Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2021-03-25

2021-03-25_17:26:00 Poikkeustila maailmalla XXIX – Lakipohja Suomessa

IC-tilasto_125m_C.jpg
Maailmalla todetaan 125 miljoonaa tautitapausta tänään torstaina. Arvioin tässä poikkeustilannetta ja yleisessä keskustelussa olevaa Suomen lakipohjaa ongelmien ratkaisemisessa.

Lakia voidaan tulkita aiheista:

Suomen valmiuslaki 29.12.2011/ 1552:
1 § Lain tarkoitus on suojata väestöä.
3 § Poikkeusoloja ovat:
2) Väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva vakava uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot oleellisesti vaarantuvat;
5) Vaikutuksiltaan erityisen vakava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.
4 § Viranomaiset voivat käyttää toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.
5 § On noudatettava Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita
115 § Sivullisten suojelemiseksi vaaroilta 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa poikkeusoloissa voidaan kieltää tietyllä alueella tai kohteessa oleskelu ja liikkuminen taikka rajoittaa sitä.
118 § Edellä 3 §:n 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusolosuhteissa voidaan tilapäisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavaan vaaran torjumiseksi.
133 § Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
4) rikkoo 118 § nojalla annettua liikkumis- tai oleskelukieltoa tai -rajoitusta, on tuomittava, jollei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, valmiuslakirikkomuksesta sakkoon.
134 § Voimaantulo 1. maaliskuuta 2012.

Suomen Tartuntatautilaki 21.12.2016/ 1227:
1 § Lain tarkoitus on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.
3 § Tässä laissa tarkoitetaan:
7) Poikkeuksellisella epidemialla Maailman terveysjärjestön julistamaa pandemiaa sekä muuta tartuntatautiepidemiaa, joka aiheuttaa merkittävän uhan kansanterveydelle ja terveydenhuollon palvelujen riittävyydelle.
57 § Työstä, varhaiskasvatuksesta ja oppilaitoksesta poissaolosta päättäminen
58 a § Ravitsemusliikkeiden toiminnan väliaikainen rajoittaminen tartuntataudin leviämisen estämiseksi
58 b § Ravitsemusliikkeiden valvonta ja rajoitusten edellytysten seuranta
58 c § Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
58 d § Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
58 e § Henkilöliikennettä koskevat toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
58 f § Matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
58 g § Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
58 h § Suunnitelma toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
59 a § Valvonta
59 b § Tarkastukset
59 c § Määräykset ja pakkokeinot
59 d § Toimivaltainen viranomainen kunnassa
59 e § Oikeus saada tietoja

Suomen perustuslaki 11.6.1999/ 931
3 § Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi
Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen
9 § Liikkumisvapaus
Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.
12 § Sananvapaus ja julkisuus
Jokaisella on sananvapaus.
22 § Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
23 § Perusoikeudet poikkeusoloissa
Perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan rajatun valtuuden nojalla tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä säädettyjen poikkeusolojen aikana.
Tilapäisiä poikkeuksia koskevat valtioneuvoston asetukset on saatettava viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi.
2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Kriisi on siten rinnastettava vakavuudeltaan sotaan, että kyseessä on maailmansotia lukuun ottamatta vakavin globaali kriisi 1900-2000-luvuilla. Tautiin kuolleisuus Suomessa on toistaiseksi ollut 1 % verran, mutta tämä on ollut alhaisempi kuin maailmalla nykyään vallitseva 2 % tai kriisin alussa ilmennyt 5 % kuolleisuus. Jos koko Suomen väestö sairastuisi nykyiseen epidemiaan, lievimmässä mahdollisessa 1 % kuolleisuudessa Suomen väestöstä kuolisi 55 000 henkeä, joka olisi kaksinkertainen määrä talvisodan sotilas- ja siviilitappioihin verrattuna – maailmalla yleisesti vallitsevan 2 % kuolleisuuden tapauksessa Suomen väestöstä kuolisi 110 000 henkeä, mutta olisi odotettavissa, että jos myös koko väestön riskiryhmät sairastuisivat, kuolleisuus voisi nousta 5 % määrään, jolloin Suomen väestöstä kuolisi 275 000 henkeä – jolloin kyseessä olisi Suomen itsenäisyyden ja sitä edeltävän historian vakavin kriisi – joka kuitenkin voidaan toimenpiteillä välttää. Voi siten sanoa, että nykyinen pandemia on erityisen vakava, jonka asettama väestönsuojavelvoite on selkeästi todettavissa ja se edellyttää merkittäviä valtiollisia toimia. Käytännössä tilanne etenee niin, että Suomessa on seurattava hallituksen päätöksiä, jotka esitetään eduskunnalle. Vallitsevassa poliittisessa tilanteessa päätökset vahvistetaan, mutta niistä käydään tavan mukaan muodollista keskustelua.

IC-tilasto_125m_DC.jpgEpidemian muutaman viikon takainen positiivinen kehitys on taas kääntynyt heikompaan suuntaan epidemian nopeutuessa kaikilla kolmella mittarilla.
IC-tilasto_125m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 17:25:21 @ 2021, Poikkeustila, Suomen politiikka | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.